Selecteer een pagina

Disclaimer

DISCLAIMER

Toepasselijkheid

  • Deze sitevoorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de websites van Vortex Consultancy B.V. Door de websites te bezoeken en/of de geboden informatie te bekijken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

  • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. Vortex Consultancy B.V. (hierna te noemen “Vortex”) neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen die verband houden met de veiligheid en beveiliging van haar systemen.
  • Vortex geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, alsmede voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan Vortex niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de website altijd goed kan worden afgehandeld, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, te vervangen of er toevoegingen aan te doen.
  • Indien de website verwijzingen (“hyperlinks”) bevat naar websites van derden, dan aanvaardt Vortex geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Deze sitevoorwaarden hebben slechts betrekking op de website van Vortex zelf.
  • Vortex heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. Vortex is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen v an toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

U zult altijd de informatie moeten verifiëren voordat u deze gebruikt door contact op te nemen met de afdeling marketing & communicatie op het hoofdkantoor van Vortex in Groningen (Nederland).

Gebruik van de website en copyright

  • Vortex, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op de auteursrechten, merkenrechten en/of andere rechten van intellectueel eigendom van Vortex of andere rechthebbenden en is dan ook uitdrukkelijk verboden. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.
  • De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander commercieel gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo’s, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectuele eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij Vortex daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  • U bent aansprakelijk voor schade die Vortex lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door Vortex, vrijwaart u Vortex van deze aanspraken.
  • Vortex is gerechtigd de voorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Toepasselijk recht en geschillen

  • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.